Το να μοιραζόμαστε τις ίδιες βασικές αξίες μάς κάνει δυνατούς.

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι υπεύθυνη και επαγγελματική ανά πάσα στιγμή. Οι ενέργειες των μελών της διοίκησής μας και των εργαζομένων μας καθοδηγούνται από θεμελιώδεις αξίες και νομικές απαιτήσεις.

Οι αξίες αυτές καθορίζονται στον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας 2020 (Code of Business Conduct - CoBC). Αυτός ο κώδικας αποτελεί το πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους εντός και εκτός της εταιρείας. Ισχύει τόσο για τη διοίκηση όσο και για τους εργαζομένους μας.

Λήψη: Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Το πρόγραμμα συμμόρφωσής μας

Η συμμόρφωση και η ακεραιότητα είναι σταθερά εδραιωμένες στις επιχειρηματικές μας διαδικασίες. Παίρνουμε αυτές τις ευθύνες πολύ σοβαρά. Ο Υπεύθυνος Εταιρικής Συμμόρφωσης – Corporate Compliance Officer είναι επιφορτισμένος με την υλοποίηση του προγράμματος. Το Συμβούλιο Συμμόρφωσης αποτελείται από διευθυντικά στελέχη από διάφορα τμήματα της εταιρείας. Στόχος τους είναι να διασφαλίσουν την τήρηση από την εταιρεία των προτύπων και των κατευθυντήριων γραμμών μας, καθώς και των νομικών απαιτήσεων, και να βελτιώνουν συνεχώς τις επιδόσεις μας σε αυτόν τον τομέα. Οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν, διότι συμβάλλουν στην αποτροπή των κινδύνων και στην προστασία της εταιρείας μας και των εργαζομένων της από επιβλαβείς συνέπειες. Οι περιφερειακοί εκπρόσωποι συμμόρφωσης στις θυγατρικές μας είναι υπεύθυνοι για την τοπική προσαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος στην περιοχή τους.

Η έγκαιρη αναγνώριση παραβιάσεων και αποκλίσεων μάς επιτρέπει να αποτρέψουμε κάθε πιθανή ζημία για την εταιρεία, τους εργαζομένους μας και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Θα λάβουμε δίκαια και κατάλληλα μέτρα ως απάντηση στις αναφορές των υπαλλήλων μας. Θα προσεγγίσουμε άμεσα και διακριτικά τα άτομα που γνωρίζουν παραβιάσεις συμμόρφωσης. Οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές. Εξασφαλίζουμε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα αντιμετωπίζονται δίκαια και με σεβασμό. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ψηφιακού μας συστήματος αναφοράς «Tell me – Πείτε μας».

Η δήλωσή μας για τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων

Δεσμευόμαστε να τηρούμε όλα τα εμπορικά πρότυπα και τα πρότυπα του κλάδου. Καταδικάζουμε κάθε είδους κακοποίηση κατά των εργαζομένων μας ή άλλων μελών του εργατικού δυναμικού. Απαιτούμε την ίδια δέσμευση από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό παρέχονται στη «Δήλωση σχετικά με τη σύγχρονη δουλεία».

Παρακαλούμε στείλτε τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς σας σχετικά με το θέμα της συμμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: compliance@ivoclar.com.

 

 

Λήψη: Δήλωση σχετικά με τη σύγχρονη δουλεία