Γενικοί όροι χρήσης για τις διαδικτυακές υπηρεσίες της 

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein

1. Πεδίο εφαρμογής

Οι παρόντες Γενικοί όροι χρήσης ισχύουν για τις διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται από την IVOCLAR VIVADENT Α.Ε. και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Η IVOCLAR VIVADENT Α.Ε. παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες που απαιτούν εγγραφή από τον χρήστη και, κατά περίπτωση, καταχώριση της συσκευής. Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ισχύουν για αυτούς τους χρήστες. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες προϋποθέσεις για ορισμένες υπηρεσίες, οι οποίες επισημαίνονται ρητά στους χρήστες πριν από την εγγραφή τους, αν χρειαστεί.

2. Αντικείμενο των όρων χρήσης

Αντικείμενο των παρόντων όρων χρήσης είναι η εγγραφή των χρηστών, καθώς και, κατά περίπτωση, η καταχώριση των συσκευών με σκοπό τη διαβίβαση δεδομένων μηχανής.

Η πρόσβαση δεν παρέχει στους χρήστες δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά απλώς τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Επιπλέον, η IVOCLAR VIVADENT Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις υπηρεσίες, στις οποίες έχουν εγγραφεί οι χρήστες, εντός εύλογου πλαισίου, στον βαθμό που αυτό σημαίνει περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών ή είναι τεχνικά (π.χ. για την αύξηση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών) ή νομικά απαραίτητο. Επιπλέον, η IVOCLAR VIVADENT Α.Ε. έχει το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να παύει τις υπηρεσίες χωρίς αιτιολόγηση.

Οι ακόλουθες διαδικτυακές υπηρεσίες υπόκεινται στους όρους χρήσης (με βάση τα δεδομένα του Απριλίου 2021):

Ονομασία

Τομέας / Εγγραφή

Ηλεκτρονικό κατάστημα

https://www.ivoclar.com

Διαχειριστής παραγγελιών

https://ordermanager.ivoclar.com

Καταχώριση συσκευής

https://mydevice.ivoclar.com

Ivoclar cloud

https://connect.ivoclar.com

Ακαδημία Πελατών

https://www.ivoclar.com/academy

 

3. Εγγραφή χρηστών - ανάκληση

Η εγγραφή στις εκάστοτε υπηρεσίες πραγματοποιείται στον αντίστοιχο τομέα των υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στον πίνακα της ενότητας 2. ανωτέρω, και γίνεται από τους χρήστες.

Οι χρήστες υποχρεούνται να παρέχουν μόνο αληθείς πληροφορίες κατά την εγγραφή τους και να διατηρούν τις πληροφορίες αυτές επικαιροποιημένες. Οι χρήστες ενημερώνονται ότι οι δικαιοπρακτικές δηλώσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης χρήσης μπορούν επίσης να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Η IVOCLAR VIVADENT Α.Ε. επιβεβαιώνει στους χρήστες την εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν καταχωρίσει. Οι χρήστες μπορούν να ανακαλέσουν αυτήν την εγγραφή μετά την παραλαβή του email επιβεβαίωσης χωρίς αιτιολόγηση. Για την τήρηση της προθεσμίας αρκεί η έγκαιρη αποστολή της ανάκλησης στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection.schaan@ivoclar.com.


4. Καταχώριση συσκευής

Η καταχώριση της συσκευής πραγματοποιείται στην πλατφόρμα https://mydevice.ivoclar.com και γίνεται από τους χρήστες.

4.1. Ποια δεδομένα διαβιβάζονται κατά την καταχώριση της συσκευής;

 • Σειριακός αριθμός της συσκευής
 • Ονομασία μηχανήματος
 • Διεύθυνση IP της συσκευής

Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλή διαθεσιμότητα της εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να παρακολουθείται η τεχνική κατάσταση της μονάδας. Για την αξιολόγηση της τεχνικής κατάστασης διαβιβάζονται δεδομένα μηχανής της συσκευής από τη λειτουργία της, όπως:

 • οι αριθμοί έκδοσης των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται στη συσκευή
 • μηνύματα σφάλματος της συσκευής
 • το τρέχον εργαλείο που χρησιμοποιείται
 • ο αριθμός των διαδικασιών επεξεργασίας που εκτελούνται
 • οι πραγματικές συντεταγμένες των μεμονωμένων αξόνων και οι αντίστοιχες αποκλίσεις από τις συντεταγμένες-στόχο
 • οι τρέχουσες τιμές αισθητήρων π.χ. τάσης, ρεύματος, πίεσης, θερμοκρασίας, συχνότητας χρονισμού, αριθμού στροφών, πληρότητας, σημείου πλήρωσης
 • η κατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων
 • πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα καύσης και τις στρατηγικές επεξεργασίας

 

4.2. Για ποιον σκοπό χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μηχανής;

 • Εξασφάλιση και εγγύηση της λειτουργίας της μηχανής
 • Βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μηχανής
 • Εντοπισμός πιθανών πηγών σφάλματος
 • Χρειαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να 
  • statutory obligations (e.g. warranty) and
  • contractual obligations (e.g. warranty contract)

στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς, εγγύησης ή συντήρησης έναντι των ενδιαφερομένων προσώπων. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται εγκαίρως για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής τους, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν σε πρώιμο στάδιο μια επικείμενη βλάβη της συσκευής και να την αποφεύγουν λαμβάνοντας αντίμετρα σε εύθετο χρόνο.

Χρειαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για την περαιτέρω ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση των συσκευών μας προς όφελος των πελατών μας.

 

4.3. Υποχρεώσεις των χρηστών

 • Οι χρήστες υποχρεούνται να καταχωρίζουν μόνο τις δικές τους συσκευές και να επικαιροποιούν τα κύρια δεδομένα τους.
 • Επιπλέον, οι χρήστες διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά στοιχεία που παρέχουν κατά την εγγραφή τους, ιδίως το όνομα και το επώνυμό τους, η ταχυδρομική διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι αληθή και ορθά. Ειδικότερα, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να καταχωρίζουν δεδομένα τρίτων.
 • Οι χρήστες δεν αποκαλύπτουν τον κωδικό πρόσβασης και τον λογαριασμό τους σε τρίτους και τα προστατεύουν από την πρόσβαση τρίτων.

5. Ευθύνη

Η IVOCLAR VIVADENT Α.Ε. ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια καθώς και για παραβίαση ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης (βασική υποχρέωση). Σε περίπτωση ελαφρώς αμελούς παραβίασης μιας βασικής υποχρέωσης, η ευθύνη της IVOCLAR VIVADENT Α.Ε. περιορίζεται στις ζημίες που ήταν προβλέψιμες κατά τη σύναψη της σύμβασης και τυπικές για την τελευταία. Η IVOCLAR VIVADENT Α.Ε. δεν ευθύνεται σε περίπτωση ελαφρώς αμελούς παραβίασης των παρεπόμενων υποχρεώσεων που δεν αποτελούν βασικές υποχρεώσεις. Σε περιπτώσεις αρχικής αδυναμίας, η IVOCLAR VIVADENT Α.Ε. ευθύνεται μόνο εάν το εμπόδιο στην εκτέλεση ήταν γνωστό ή εάν η έλλειψη γνώσης οφείλεται σε βαριά αμέλεια, εκτός εάν πρόκειται για βασική υποχρέωση.

Οι παραπάνω αποποιήσεις ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση δόλιας απόκρυψης ελαττωμάτων ή σε περίπτωση ανάληψης εγγύησης ποιότητας, αναφορικά με την ευθύνη για αξιώσεις που βασίζονται στον νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα και για σωματικές βλάβες (ζωή, σώμα, υγεία). Αυτό δεν συνεπάγεται μεταβολή του βάρους της αποδείξεως σε βάρος του χρήστη.

Εφόσον η ευθύνη της IVOCLAR VIVADENT Α.Ε. αποκλείεται ή περιορίζεται, αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων, των εργαζομένων, των συνεργατών, των εκπροσώπων και των βοηθών εκπληρώσεως της ίδιας.

Με εξαίρεση τις αξιώσεις από αδικοπραξία, οι αξιώσεις του χρήστη για αποζημίωση, για την οποία η ευθύνη περιορίζεται σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα στην ενότητα αυτή, παραγράφονται μετά από ένα έτος, υπολογιζόμενο από τη νόμιμη έναρξη της προθεσμίας παραγραφής.

6. Προστασία δεδομένων

Η IVOCLAR VIVADENT Α.Ε. επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η δήλωση προστασίας δεδομένων ενημερώνει τον χρήστη πλήρως σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη εδώ
(https://www.ivoclar.com/el_gr/legal/privacy-policy).

 

7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα (όπως π.χ. κείμενα, εικόνες, πληροφορίες, αρχεία, ιστοσελίδες, κ.λπ.) των διαδικτυακών υπηρεσιών υπόκεινται στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και σε άλλους νόμους που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, η χρήση, η αντιγραφή, η μεταβίβαση ή η μεταβολή τους χωρίς ρητή έγγραφη άδεια.

Για τα περιεχόμενα των διαδικτυακών υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της IVOCLAR VIVADENT Α.Ε. ισχύουν τα εκάστοτε δικαιώματα του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

8. Σημείωση για διαδικτυακά σεμινάρια / διαδικτυακές εκπομπές / διαδικτυακές ραδιοφωνικές μεταδόσεις

Τα διαδικτυακά σεμινάρια / διαδικτυακές εκπομπές / διαδικτυακές ραδιοφωνικές μεταδόσεις (εφεξής «περιεχόμενο πολυμέσων») της IVOCLAR VIVADENT Α.Ε., συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και όλων των λογοτύπων, κειμένων, εικόνων, βίντεο και άλλων έργων που περιέχονται, εμφανίζονται ή χρησιμοποιούνται εκεί, υπόκεινται στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία. Το περιεχόμενο πολυμέσων (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των έργων) μπορεί να μεταφορτωθεί μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της IVOCLAR VIVADENT Α.Ε. Ειδικότερα, απαγορεύεται ρητά η διάθεση του υλικού στο κοινό. Το περιεχόμενο πολυμέσων απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες. Ο εισηγητής αποδίδει τη δική του γνώμη και εμπειρία στο περιεχόμενο πολυμέσων. Το περιεχόμενο πολυμέσων δεν απαρτίζεται από συμβουλές της IVOCLAR VIVADENT Α.Ε. Η IVOCLAR VIVADENT Α.Ε. δεν ευθύνεται για τις δηλώσεις των εισηγητών, ιδίως δε για την ορθότητα και την πληρότητά τους.

9. Τελικές διατάξεις

Σε περίπτωση που οι παρόντες όροι χρήσης περιέχουν άκυρες ρυθμίσεις ή είναι ελλιπείς, η εγκυρότητα της υπόλοιπης σύμβασης δεν θίγεται.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του Λιχτενστάιν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων. Αποκλειστικός τόπος δωσιδικίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση είναι η έδρα της IVOCLAR VIVADENT Α.Ε.

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο χρήστης μπορεί να υποβάλει όλες τις δηλώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι δηλώσεις προς τον χρήστη μπορούν να διαβιβαστούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο τελευταίος υπό τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας.

***

Κατάσταση: Απρίλιος 2021, έκδοση 1.0