Όροι χρήσης της πλατφόρμας επικοινωνίας Ivoclar

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν τη χρήση της πλατφόρμας επικοινωνίας («πλατφόρμα») που διατηρεί η Ivoclar για τους πελάτες της. Με την εγγραφή του στην πλατφόρμα ο πελάτης αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης. Η συμβατική σχέση σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας από τον πελάτη συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ του πελάτη και της Ivoclar.

 • Το δικαίωμα χρήσης του πελάτη: Ο πελάτης έχει το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για να λαμβάνει δεδομένα από ή να στέλνει δεδομένα σε άλλους πελάτες που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα επικοινωνίας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα μόνο για τους εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του.
   
 • Προστασία δεδομένων: Για να μπορεί ο πελάτης να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα πρέπει να εγγραφεί στον δικτυακό τόπο της Ivoclar. Με την εγγραφή του ο πελάτης συμφωνεί ότι η Ivoclar μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (επώνυμο, όνομα, τίτλος, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία της εταιρείας του) του πελάτη και των υπευθύνων επικοινωνίας του στον βαθμό που απαιτείται σε σχέση με τη χρήση της πλατφόρμας για τη διεκπεραίωση της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη.

  Ο πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα εγγραφής που επεξεργάζεται η Ivoclar μέσω του δικτυακού τόπου της τελευταίας στη διεύθυνση dataprotection.schaan@ivoclar.com και να ασκήσει το δικαίωμά του αναφορικά με τη διόρθωση, τη διαγραφή και τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων εγγραφής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Ivoclar μπορεί να συλλέγει, να αναλύει και να αποθηκεύει ανωνυμοποιημένα δεδομένα σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας από τον πελάτη, προκειμένου να βελτιώνει την πλατφόρμα και τις σχετικές με αυτή υπηρεσίες ή προϊόντα σύμφωνα με τη συμπεριφορά του χρήστη και να προσαρμόζει το μάρκετινγκ στις προτιμήσεις του τελευταίου.

  Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Ivoclar θα προσλάβει τρίτους ως παρόχους υπηρεσιών, ιδίως υπηρεσιών cloud της Microsoft, με σκοπό τη διαχείριση του λογαριασμού του πελάτη και την επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων που προέρχονται ή παράγονται από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ότι οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών θα επεξεργάζονται και θα αποθηκεύουν τα δεδομένα που προέρχονται ή παράγονται από τον πελάτη στα δικά τους συστήματα πληροφοριών που λειτουργούν παγκοσμίως. Η Ivoclar έχει συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες μέσω συμβάσεων με τους παρόχους υπηρεσιών που εξουσιοδοτεί, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη.

  Ο πελάτης είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, ιδίως με τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ή για τη λήψη δηλώσεων προστασίας δεδομένων σε σχέση με τα πρόσωπα, για τα οποία ο πελάτης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα.
   
 • Περιορισμένη εγγύηση: Η πλατφόρμα διατίθεται στον πελάτη «ως έχει» και χωρίς καμία εγγύηση από την Ivoclar, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Ο πελάτης λαμβάνει επιπλέον υπόψη ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει βλάβες κατά τη χρήση της πλατφόρμας και τη μεταφορά δεδομένων (κακή λήψη, διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο ή δυσλειτουργία της συσκευής κ.λπ.) και ότι η Ivoclar δεν φέρει ευθύνη για αυτό.
   
 • Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η Ivoclar λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων αυτών από απώλεια, κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, μεταβολή ή καταστροφή. Παρά τις προφυλάξεις που λαμβάνονται κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Ivoclar δεν μπορεί να αποκλείσει την απώλεια, την κατάχρηση ή την αλλοίωση αυτών των δεδομένων. Το διαδίκτυο είναι ένα ανοικτό δίκτυο προσβάσιμο σε όλους και, ως εκ τούτου, δεν θεωρείται γενικότερα ασφαλές περιβάλλον. Η Ivoclar αποποιείται κάθε ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων που μεταφέρονται μέσω του διαδικτύου.

  Εάν η χρήση της πλατφόρμας οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων για τον πελάτη, η Ivoclar ευθύνεται για την ανάκτηση των δεδομένων, μόνο εάν οφείλει να απολογηθεί και για την απώλεια των δεδομένων λόγω βαριάς αμέλειας και εφόσον τα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν με εύλογο κόστος.

  Η ευθύνη της Ivoclar για ζημίες κάθε είδους περιορίζεται σε δόλο και βαριά αμέλεια. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Ivoclar δεν ευθύνεται για επακόλουθες ή μη προβλέψιμες ζημίες ή για ζημίες που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του πελάτη. Το ανωτέρω καθεστώς ευθύνης αφορά τόσο συμβατικές όσο και εξωσυμβατικές αξιώσεις. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη ενδεχόμενης ευθύνης βάσει του νόμου περί ευθύνης για τα προϊόντα.
   
 • Διάρκεια της σύμβασης: Η συμβατική σχέση μεταξύ της Ivoclar και του πελάτη είναι αορίστου χρόνου. Ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη συμβατική σχέση ανά πάσα στιγμή διακόπτοντας τη χρήση της πλατφόρμας. Η Ivoclar μπορεί να καταγγείλει τη συμβατική σχέση μόνο για σπουδαίο λόγο, π.χ. εάν η λειτουργία της πλατφόρμας δεν είναι πλέον εύλογη από οικονομικής άποψης.
   
 • Εφαρμοστέο δίκαιο και τόπος δωσιδικίας: Η συμβατική σχέση μεταξύ του πελάτη και της Ivoclar Vivadent Α.Ε. διέπεται από το ουσιαστικό δίκαιο του Λιχτενστάιν, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις διεθνούς πωλήσεως εμπορευμάτων. Αποκλειστικός τόπος δωσιδικίας είναι η Βαντούζ.