Gizlilik Politikası

Ivoclar Vivadent Ağız ve Diş Sağlığı Malzemeleri Pazarlama LTD ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

I.               AMAÇ VE KAPSAM

Şirket olarak kişisel verilerin korunması en önemli önceliğimizi oluşturmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz ve/veya Şirketimiz çalışanlarına, ziyaretçilerine, sponsorlarına, iş ortaklarına, yetkililerine, aday çalışanlarına, stajyerlerine, tedarikçilerine, işbirliği içinde çalıştığı kurumların/sponsorların/tedarikçilerin çalışanlarına ve yetkililerine, üçüncü kişilere ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer kişilere (bundan sonra sayılan bu kişiler bir arada “İlgili Kişi” ya da “İlgili Kişiler” olarak alınacaktır) ait kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesine ve korunmasına dair yürürlükte olan tüm mevzuata uygun davranmak amacıyla hukuka uygun biçimde işbu  İşbu KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ (“Politika ve Aydınlatma Metni”), Şirketimizin faaliyetlerini yürütürken işleyeceği kişisel verilerin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümlerine ve hukuka uygun olarak işlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca amacımız kişisel veriler hakkında İlgili Kişiler tanımında yer alan her gerçek kişiyi kişisel veriler hakkında bilgilendirmek, şeffaflık ilkesini uygulamak ve aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerin işlendiğini güvencesini temin etmek ve işlemektir. Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından başlıca işlenme yöntemleri, basılı evrak, telefon, internet sitesi, online hizmetler, e-posta, sosyal medya ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik platformlardır.

II.            POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI ve İLKELERİMİZ

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir.

Şirketimiz kişisel verileri KVVK madde 4 hüküm altına alınmış olan aşağıdaki ilkelere göre işlemektedir:

 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşlem

Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir

 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir

 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir

 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI ve PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, ünvanınız, mesleğiniz gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.

2. Özel nitelikli veri nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

3. Hangi kişisel veya özel nitelikli verileriniz işlenmektedir?

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan gereklilikler doğrultusunda, aşağıdaki tabloda yer verilen verileriniz şirketimiz nezdinde işlenebilmektedir.

Veri Kategorisi

Veri Türleri

Kimlik Verisi

Ad, soyadı

İletişim Verisi

Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi.

Diğer

Ünvanı, mesleği

 

4. Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Ticari ilişki sebebiyle işlenecek kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu Mecidiyeköy Vergi Dairesine kayıtlı, 460574275 Vergi numaralı,  0469057427500001 Mersis numaralı ve Teşvikiye Mahallesi Şakayık Sok Nişantaşı Plaza 40/32 Şişli - İstanbul Merkez adresine faaliyet gösteren IVOCLAR VIVADENT AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MALZEMELERİ PAZARLAMA LTD ŞTİ

5. Kişisel verileriniz nasıl, hangi amaçlarla ve hangi esaslarla işlenir?

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’a ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi mevzuattan doğan ve tacir olmamızdan kaynaklı yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, güvenlik, veri analizi ve hizmet kalitemizin geliştirilmesi amacıyla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz.  Şirketimiz kişisel verileriniz temel olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işleme yapmaktadır:

 • Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kurumsal iletişimin planlanması ve icrası,
 • İnsan Kaynakları ve iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirket yenilikleri ve faaliyetlerinden ilgili kişileri haberdar edebilmek,
 • İnternet sitemizde yer alan e-posta adreslerimiz üzerinden gönderilen bilgiler üzerinden ilgili kişilerle iletişime geçilmesi,
 • Hizmetlerimiz karşılığı faturalandırma ve diğer muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinde güvenliğin ve planlı periyodik iç kontrol ve denetim faaliyeti gibi gerekli görülen kontrol ve denetimlerin sağlanması,
 • Şirket merkezinin bina güvenliğinin sağlanması, 
 • Talep ettiğiniz hizmetin veya tekliflerin sunulması,
 • Sözleşmesel süreçlerin yönetilmesi ve sözleşmesel yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Hizmetlerimizden duyduğunuz memnuniyetin ölçülmesi ve bu doğrultuda hizmetlerimizin geliştirilmesi, risk yönetimi
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş sürekliliğin sağlanması,
 • Finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi,
 • Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi,
 • Sponsorlarımız, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız ile ilişkilerin yönetilmesi,
 • Organizasyonlarda fotoğraf ve video çekimi yapılması, pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi, internet sitesi üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetlerinin ilgili tedarikçiler ile birlikte yürütülmesi, organizasyon katılımcılarının kayıtlarının oluşturulması,
 • Mal ve numunelerin sevkiyatının sağlanması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin yönetilmesi
 • Talep ve şikayetlerin yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Kampanya, çekiliş ve yarışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesi ve katılımcıların belirlenmesi,
 • Pazar araştırması ve anket süreçlerinin gerçekleştirilmesi

Kişisel verileriniz, ticari akdinizin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden temin ettiğimiz bilgi ve belgeler elektronik ortamda tutulan veri tabanına işlenmek suretiyle muhafaza edilmektedir. IT birimimiz, kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba göstermektedir.

6. Kişisel verileriniz ne kadar süre ile muhafaza edilecektir?

Kişisel verileriniz Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunların tacir sıfatıyla IVOCLAR VIVADENT AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MALZEMELERİ PAZARLAMA LTD ŞTİ ’ni sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, yasalarca öngörülen azami süre ile muhafaza edilecektir.

7. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda da kişisel verilerin işlenmesi mümkün müdür, kişisel veriler açık rızanın bulunmadığı hangi durumlarda işlenebilir?

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Kişisel verileriniz hangi durumlarda, ne zaman silinir?

Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler resen veya tarafınızın talebi üzerine veri sorumlusu olan IVOCLAR VIVADENT AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MALZEMELERİ PAZARLAMA LTD ŞTİ tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

9. Kişisel verileriniz üçüncü kişilere hangi durumlarda aktarılır?

Kişisel verileriniz yasal olarak ancak tarafınızın açık rızası çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilir. Kişisel verileriniz, hiçbir suretle herhangi bir ticari amaç doğrultusunda üçüncü kurum veya kişilere aktarılmayacaktır. Ancak başka firmalardan temin edilen hosting, veri güvenliği, depolama, veri analizi, çağrı merkezi vs hizmetler dolayısıyla kişisel verileriniz dolaylı şekilde üçüncü kişilerin erişimine açık hale gelebilecektir.

Ayrıca, işbu metnin 7. maddesinde sayılan ve açık rızanız bulunmasa dahi kanunen işlenmesi mümkün kişisel verileriniz de yine açık rızanız bulunmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

Açık rızanızı vermeniz halinde, ad, soyadı, telefon numarası, e-mail adresiniz ve paylaştığınız diğer kişisel verileriniz, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi ve işbu Metnin 5. Maddesindeki sayılan diğer amaçların yerine getirilebilmesi amacı ile yurt dışında mukim olan Salesforce Inc’ye açık rızanıza dayalı olarak aktarılacaktır.

10. Kişisel verileriniz yurtdışına nasıl aktarılır?

Kişisel verileriniz, tarafınızın açık rıza göstermesi durumunda yurtdışına aktarılabilir.

IVOCLAR VIVADENT AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MALZEMELERİ PAZARLAMA LTD ŞTİ  olarak, merkezi yurtdışında bulunan firmalardan sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, iş geliştirme, veri analizi, güvenlik, organizasyon gibi hizmetlerin alınması sebebiyle, meşru amaç ve gereksinimlerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ihtiyaç duyabiliriz.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve ülke bazında yeterli koruma mevcut değilse dahi yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

Açık rızanızı vermeniz halinde, ad, soyad, telefon numarası, e-mail adresiniz ve paylaşacağınız diğer kişisel veriler pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi ve işbu Metnin 5. Maddesindeki sayılan diğer amaçların yerine getirilebilmesi amacı ile yurt dışında mukim olan Salesforce Inc’ye açık rızanıza dayalı olarak aktarılacaktır.

11. Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili haklarınız nelerdir? Merak ettiğiniz hususları ve bu çerçevedeki haklarınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla ve nasıl işlendiğini, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerinizin yurt içinde ya da yurtdışında kimlere aktarıldığını IVOCLAR VIVADENT AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MALZEMELERİ PAZARLAMA LTD ŞTİ .’ne kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Yazılı Başvuru

Teşvikiye Mahallesi Şakayık Sok Nişantaşı Plaza 40/32 Şişli İstanbul

Noter

Teşvikiye Mahallesi Şakayık Sok Nişantaşı Plaza 40/32 Şişli İstanbul

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden

dataprotection.istanbul@ivoclar.com

 

Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise yukarıdaki adrese yapacağınız başvuru yöntemleriyle bunların düzeltilmesini ya da kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde kişisel verilerinizin silinmesini isteyebilir; kişisel verilerinizin yok edildiğinin ya da düzeltildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonuç hasıl olursa bu sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Belirtilen adreslere göndermiş olduğunuz soru ve talepleriniz hakkında değerlendirme yapılarak en geç 30 gün içerisinde sizlere başvuru sonucunuz ve gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu IVOCLAR VIVADENT AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MALZEMELERİ PAZARLAMA LTD ŞTİ ‘nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette de bulunabilirsiniz.

 

IVOCLAR VIVADENT AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MALZEMELERİ PAZARLAMA LTD ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

IVOCLAR VIVADENT AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MALZEMELERİ PAZARLAMA LTD ŞTİ.’nin (“Şirket” veya “IVOCLAR”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ve/veya “Kanun”) kapsamında hazırlanmış olan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANMASI VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİN’nin tamamını okudum, anladım ve Şirket’in KVKK çerçevesinde kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve kimlere ne şekilde aktaracağı hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda, işbu Açık Rıza Metni’ne verdiğim onayım ile kişisel verilerimin ilgili mevzuatta ve/veya “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANMASI VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİN’nde belirtilen işleme amaçları dahilinde, olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine özgür irademle onay verdiğimi, Şirket tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi ve Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANMASI VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’ne verdiğim onayım ile kişisel verilerimin işlendikten sonra, ilgili mevzuatta ve/veya “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANMASI VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’nde belirtilen işleme amaçlar ile sınırlı olmak koşuluyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek; Şirket’in kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Şirket’in faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tâbi olduğu her türlü mevzuat hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurt dışında hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşları, şirketler ve diğer üçüncü kişi ya da kuruluşlar, Şirket’in danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları, tedarikçiler veya yükleniciler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile  KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak aktarılmasına, özgür irademle onay verdiğimi, Şirket tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.  

Ayrıca burada beyan ettiğim ve paylaştığım iletişim bilgilerime, Şirket tarafından, tanıtım, reklam, kampanya, teklif, promosyon, duyuru, kutlama, anket, çekiliş, yarışma, e-bülten gönderimi ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında e-posta, sms, sesli arama veya başkaca iletişim araçlarla vasıtasıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine izin veriyorum. Bunun yanında  -söz konusu süreçler çerçevesinde kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama veri kategorileri ile sınırlı olmak üzere- kişisel verilerimin, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin, iletişim faaliyetlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik, Şirket’in hizmet temin ettiği tedarikçilere, topluluk şirketlerine ve iş ortaklarına aktarılmasına da onay veriyorum.

 

Güncelleme: Şubat 2024