Všeobecné podmínky použití

pro webové služby

Ivoclar Vivadent GmbH
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Vienna
Austria

1. Rozsah platnosti

Tyto Všeobecné podmínky použití platí pro webové služby poskytované společností IVOCLAR VIVADENT AG a jejími přidruženými společnostmi. Společnost IVOCLAR VIVADENT AG poskytuje webové služby, které vyžadují registraci uživatele a případně registraci zařízení. Na tyto uživatele se vztahují následující podmínky použití. Kromě toho mohou být pro některé služby stanoveny další podmínky, na které mohou být uživatelé před registrací výslovně upozorněni.

2. Předmět podmínek použití

Předmětem těchto podmínek použití je registrace uživatelů a případně také registrace zařízení za účelem přenosu strojových dat.
Přístupem nevzniká uživatelům nárok na určité služby, pouze možnost přihlásit se k nabízeným službám. Kromě toho je společnost IVOCLAR VIVADENT AG oprávněna v rozumném rozsahu měnit služby, k nimž jsou uživatelé přihlášeni, pokud to souvisí s dalším vývojem služeb nebo pokud je to technicky (např. pro zvýšení dostupnosti služeb) či právně nezbytné. Společnost IVOCLAR VIVADENT AG je dále oprávněna bez udání důvodů služby změnit, pozastavit nebo ukončit.
Předmětem podmínek použití jsou následující webové služby (stav k dubnu 2021)

Název

Doména / Registrace

Webový obchod

https://www.ivoclar.com

Správce objednávek

https://ordermanager.ivoclar.com

Registrace zařízení

https://mydevice.ivoclar.com

Ivoclar Cloud

https://connect.ivoclar.com

Customer Academy

https://www.ivoclar.com/academy

 

3. Registrace uživatelů; zrušení registrace

Registrace do jednotlivých služeb probíhá na jejich příslušné doméně, jak je uvedeno v tabulce v bodě 2. výše, a provádí ji uživatelé.

Uživatelé se zavazují, že při registraci budou uvádět pouze pravdivé údaje a že tyto údaje budou aktualizovat. Uživatelé jsou upozorněni na to, že právní prohlášení v rámci této smlouvy o užívání mohou být zasílána také e-mailem.

Společnost IVOCLAR VIVADEN AG potvrdí uživatelům registraci na jimi zadanou e-mailovou adresu. Po obdržení potvrzovacího e-mailu mohou uživatelé tuto registraci odvolat bez udání důvodu. Pro dodržení lhůty stačí zaslat odvolání včas na následující e-mailovou adresu: dataprotection.vienna@ivoclar.com.


4. Registrace zařízení

Registrace zařízení probíhá na platformě https://mydevice.ivoclar.com a provádějí ji uživatelé.

4.1. Jaké údaje jsou přenášeny při registraci zařízení?

 • Sériové číslo zařízení

 • Název zařízení

 • IP adresa zařízení

Aby bylo možno zajistit vysokou dostupnost zařízení, je nutné sledovat jeho technický stav. Pro posouzení technického stavu jsou přenášeny strojová data z probíhajícího provozu, například:

 • čísla verzí používaných programů instalovaných v zařízení

 • chybová hlášení zařízení

 • aktuálně používaný nástroj

 • počet provedených obráběcích procesů

 • skutečné souřadnice jednotlivých os a příslušné odchylky od požadovaných souřadnic

 • aktuální hodnoty snímačů, např. napětí, proudu, tlaku, teploty, taktovací frekvence, otáček, využití, stavu naplnění

 • stav jednotlivých dílčích komponentů

 • informace o spalovacích programech a strategiích obrábění

 

4.2. K jakému účelu slouží strojová data?

 • Zajištění a garance provozuschopnosti stroje

 • Optimalizace provozu stroje

 • Identifikace potenciálních zdrojů chyb

 • Data potřebujeme a používáme k tomu, abychom mohli
  -  splnit své zákonné povinnosti (např. záruku)
  -  a smluvní závazky (např. garanční smlouvu) v rámci kupní, garanční nebo servisní smlouvou vůči dotčeným osobám. Kromě toho mohou být uživatelé včas informováni o  aktuálním stavu svého zařízení,       aby včas rozpoznali hrozící poškození zařízení a mohli mu předejít včasnými opatřeními.

Údaje potřebujeme a využíváme pro další vývoj a neustálé zlepšování našich zařízení, která jsou v zájmu našich zákazníků. 

4.3. Povinnosti uživatelů

 • Uživatelé se zavazují registrovat pouze svá vlastní zařízení a aktualizovat své kmenové údaje.

 • Uživatelé dále potvrzují, že osobní údaje, které poskytli během registrace, zejména jméno a příjmení, poštovní adresa, datum narození a e-mailová adresa, jsou pravdivé a správné. Uživatelé nesmějí v žádném případě uvádět údaje třetích osob.

 • Uživatelé nesmějí poskytnout své heslo a účet třetím osobám a musí je chránit před přístupem třetích osob.

 

5. Odpovědnost

Společnost IVOCLAR VIVADENT AG je odpovědná pouze za škody způsobené úmyslně a hrubou nedbalostí, jakož i za porušení podstatné smluvní povinnosti (kardinální povinnost). V případě porušení kardinální povinnosti z lehké nedbalosti je odpovědnost společnosti IVOCLAR VIVADENT AG omezena na škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a typické pro daný typ smlouvy. Společnost IVOCLAR VIVADENT AG neodpovídá za porušení vedlejších povinností z lehké nedbalosti, které nejsou kardinálními povinnostmi. V případech počáteční nemožnosti plnění odpovídá společnost IVOCLAR VIVADENT AG pouze tehdy, pokud byla překážka plnění známa nebo pokud byla její neznalost způsobena hrubou nedbalostí, s výjimkou případů, kdy se jedná o kardinální povinnost.

Výše uvedená vyloučení odpovědnosti neplatí v případě podvodného zatajení vad nebo v případě převzetí záruky jakosti, pro odpovědnost za nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou produktu a za tělesné škody (na životě, těle a zdraví). Toto ustanovení neznamená změnu důkazního břemene v neprospěch uživatele.

Do míry, v jaké je vyloučena nebo omezena odpovědnost společnosti IVOCLAR VIVADENT AG, platí toto vyloučení či omezení i pro osobní odpovědnost zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců a zprostředkovatelů společnosti IVOCLAR VIVADENT AG.

S výjimkou nároků z nedovoleného jednání jsou nároky uživatele na náhradu škod, pro které je podle tohoto ustanovení omezena odpovědnost, promlčeny po uplynutí od jednoho roku počítaného od zákonného počátku promlčecí lhůty.

6. Ochrana osobních údajů

Společnost IVOCLAR VIVADENT AG zpracovává a ukládá údaje uživatelů v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zásady ochrany osobních údajů vyčerpávajícím způsobem informují uživatele o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde (https://www.ivoclar.com/cs_cz/legal/privacy-policy).

7. Autorská práva

Veškerý obsah webových služeb (jako jsou texty, obrázky, informace, soubory, webové stránky atd.) podléhá autorským právům a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí být zveřejňovány, používány, kopírovány, předávány ani měněny bez výslovného písemného souhlasu.

Na obsah webových služeb, který není předmětem autorských práv společnosti IVOCLAR VIVADENT AG, se vztahují příslušná práva držitele autorských práv

8. Poznámka k webinářům / webcastům / podcastům

Webináře / webcasty / podcasty (dále jen „mediální obsah“) společnosti IVOCLAR VIVADENT AG, včetně obsahu a všech log, textů, obrázků, videí a dalších děl, která jsou v nich obsažena, zobrazena nebo použita, podléhají autorským právům a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Mediální obsah (včetně obsahu a děl) lze stahovat pouze pro osobní, nekomerční účely. Jakékoli jiné použití je bez předchozího a výslovného souhlasu společnosti IVOCLAR VIVADENT AG zakázáno; zejména je výslovně zakázáno zpřístupňovat materiál veřejnosti. Mediální obsah je určen výhradně pro odborné kruhy. Mluvčí v mediálním obsahu reprezentují svůj vlastní názor a zkušenosti. Mediální obsah nepředstavuje žádnou formu poradenství společnosti IVOCLAR VIVADENT AG. Společnost IVOCLAR VIVADENT AG neodpovídá za výroky mluvčích, zejména ne za jejich správnost a úplnost.

9. Závěrečná ustanovení

Pokud tyto podmínky použití obsahují neplatná ustanovení nebo jsou neúplné, platnost ostatních částí smlouvy zůstává nedotčena.

Tyto podmínky použití se řídí výhradně lichtenštejnským právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Výhradní jurisdikcí pro všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je sídlo společnosti IVOCLAR VIVADENT AG.

Pokud není dohodnuto jinak, může uživatel všechna prohlášení zasílat e-mailem. Prohlášení vůči uživateli mohou být zasílána e-mailem na adresu, kterou uživatel uvedl jako svůj aktuální kontaktní údaj.

***

Stav k: dubnu 2021, verze 1.0