Evetric Bond

Svjetlom polimerizirajući, samojetkajući jednokomponentni adheziv

Evetric Bond

Evetric Bond je svjetlom polimerizirajući, samojetkajući adheziv s nano punilom za direktne restauracije.

Prednosti

  • Brz i estetski zbog dvije mogućnosti svezivanja 
  • Optimalne osobine rukovanja zbog homogenog tankog sloja
  • Pouzdani kompozitni ispuni za sve razrede

Indikacije

  • Direktne, svjetlom polimerizirajuće kompozitne i kompomerne restauracije
  • Direktne nadogradnje sa svjetlom-, samo- i dvostruko-polimerizirajućim kompozitima
  • Popravak  oštećenih (frakturiranih) kompozitnih i kompomernih restauracija
  • Desenzibilizacija osjetljivih zubnih vratova