Algemene gebruiksvoorwaarden voor webdiensten van  

Ivoclar BV
De Fruittuinen 32
2132 NZ Hoofddorp
Netherlands

1.   Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op Web-Diensten die worden aangeboden door IVOCLAR VIVADENT AG en aan haar gelieerde ondernemingen. IVOCLAR VIVADENT AG biedt Web-Diensten aan die registratie door de gebruiker en, indien van toepassing, registratie van het apparaat vereisen. De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze gebruikers. Bovendien kunnen er voor bepaalde Diensten aanvullende voorwaarden gelden, waarop de gebruikers vóór de registratie uitdrukkelijk kunnen worden gewezen.

2.   Voorwerp van de gebruiksvoorwaarden

Het voorwerp van deze gebruiksvoorwaarden is de registratie van gebruikers, alsmede, in voorkomend geval, de registratie van apparaten om het overbrengen van machinegegevens mogelijk te maken.

De toegang geeft de gebruikers geen recht op specifieke Diensten, maar geeft hen slechts de mogelijkheid zich in te schrijven voor de aangeboden Diensten. Bovendien heeft IVOCLAR VIVADENT AG het recht om Diensten waarvoor gebruikers zijn geregistreerd, in redelijkheid te wijzigen, voor zover dit een verdere ontwikkeling van de Diensten betekent of technisch (bijv. om de beschikbaarheid van de Diensten te vergroten) of wettelijk noodzakelijk is. Bovendien staat het IVOCLAR VIVADENT AG vrij om de Diensten zonder opgaaf van redenen te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Op de volgende Web-Diensten zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing (zoals van kracht per april 2021):

Benaming

Domein / Registratie

Webwinkel

https://www.ivoclar.com

Order manager

https://ordermanager.ivoclar.com

Apparaatregistratie

https://mydevice.ivoclar.com

Ivoclar-Cloud

https://connect.ivoclar.com

Customer Academy

https://resources.ivoclar.com/dentist/en/academy

 

3.   Registratie van gebruikers; herroeping

De registratie voor de betreffende Diensten vindt plaats op het respectieve domein van de diensten zoals vermeld in de tabel onder 2. hierboven en wordt uitgevoerd door de gebruikers.

De gebruikers verbinden zich ertoe bij hun registratie alleen waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en deze informatie actueel te houden. De gebruikers worden erop gewezen dat wettelijke verklaringen in het kader van dit gebruikscontract ook per e-mail kunnen worden toegezonden.  

De registratie zal door IVOCLAR VIVADENT AG aan de gebruikers worden bevestigd op het opgegeven e-mailadres. Gebruikers kunnen deze registratie na ontvangst van de bevestigingsmail zonder opgaaf van reden herroepen. Om aan de termijn te voldoen is het voldoende om de herroeping tijdig te sturen naar het volgende e-mailadres: dataprotection.hoofddorp@ivoclar.com.


4.   Apparaatregistratie

De apparaatregistratie vindt plaats op het platform https://mydevice.ivoclar.com en dient door de gebruikers te worden uitgevoerd.

4.1. Welke gegevens worden tijdens de registratie van het apparaat doorgegeven?

 • Serienummer van het apparaat
 • Naam machine
 • IP-adres van het apparaat

Om een hoge systeembeschikbaarheid van het apparaat te waarborgen, is het noodzakelijk de technische toestand daarvan in het oog te houden. Voor de beoordeling van de technische staat worden machinegegevens van het apparaat vanuit de operationele modus doorgegeven, zoals:

 • de versienummers van de programma's die op het apparaat worden gebruikt
 • foutmeldingen van het apparaat
 • het gereedschap dat momenteel wordt gebruikt
 • het aantal uitgevoerde bewerkingen
 • de feitelijke coördinaten van de afzonderlijke assen en de respectieve afwijkingen van de doelcoördinaten
 • momentele sensorwaarden van b.v. spanning, stroom, druk, temperatuur, klokfrequentie, snelheid, gebruik, vulniveau
 •  de status van afzonderlijke deelcomponenten
 • Informatie over afbrandingsprogramma's en verwerkingsstrategieën

 

4.2. Voor welk doel worden de machinegegevens gebruikt?

 • Zorgen voor en waarborgen van de werking van de machine
 • Optimalisering van de werking van de machine
 • Onderkennen van potentiële bronnen van fouten
 • Wij hebben de gegevens nodig en gebruiken ze om te kunnen voldoen aan onze
  • wettelijke verplichtingen (b.v. garantie) en
  • contractuele verplichtingen (b.v. garantiecontract)

in het kader van het aankoop-, garantie- of servicecontract vis-a-vis de betrokken personen. Bovendien kunnen gebruikers onmiddellijk worden geïnformeerd over de momentele toestand van hun apparaat, zodat dreigende schade aan het apparaat in een vroeg stadium kan worden onderkend en kan worden voorkomen als tijdig tegenmaatregelen worden genomen.

Wij hebben de gegevens nodig en gebruiken ze om onze apparaten verder te ontwikkelen en voortdurend te verbeteren in het belang van onze klanten.

 

4.3. Verplichtingen van de gebruikers

 • De gebruikers zijn verplicht om uitsluitend hun eigen apparaten te registreren en hun stamgegevens actueel te houden.
 • Bovendien verzekeren de gebruikers dat de persoonsgegevens die zij in het kader van hun registratie verstrekken, met name hun voor- en achternaam, postadres, geboortedatum en e-mailadres, waarheidsgetrouw en correct zijn. Het is gebruikers uitdrukkelijk verboden om gegevens van derden te verstrekken.
 • Gebruikers mogen hun wachtwoord en account niet aan derden bekendmaken en dienen deze te beschermen tegen toegang door derden.

 

5. Aansprakelijkheid

IVOCLAR VIVADENT AG is alleen aansprakelijk ingeval van opzet en grove nalatigheid en in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale plicht). In geval van een licht nalatige schending van een kardinale plicht is de aansprakelijkheid van IVOCLAR VIVADENT AG beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare en voor het soort contract typische schade. IVOCLAR VIVADENT AG is niet aansprakelijk in geval van een licht nalatige schending van bijkomende verplichtingen die geen kardinale verplichtingen zijn. In gevallen van aanvankelijke onmogelijkheid is IVOCLAR VIVADENT AG alleen aansprakelijk als de verhindering tot nakoming bekend was of als het gebrek aan kennis te wijten is aan grove nalatigheid, tenzij er sprake is van een kardinale plicht.

De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van bedrieglijk verzwijgen van gebreken of in geval van overname van een kwaliteitsgarantie, voor aansprakelijkheid voor vorderingen op grond van de wet op de productaansprakelijkheid en voor letselschade (leven, lichaam, gezondheid). Dit houdt niet in een wijziging van de bewijslast ten nadele van de gebruiker.

Voor zover de aansprakelijkheid van IVOCLAR VIVADENT AG uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, agenten en plaatsvervangende agenten van IVOCLAR VIVADENT AG.

Met uitzondering van vorderingen uit onrechtmatige daad verjaren de vorderingen tot schadevergoeding van de gebruiker, ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid overeenkomstig de onderhavige clausule is beperkt, na één jaar, te rekenen vanaf het wettelijke begin van de verjaringstermijn.

6. Gegevensbescherming

IVOCLAR VIVADENT AG verwerkt en bewaart gebruikersgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verklaring inzake gegevensbescherming informeert de gebruiker uitvoerig over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Het verklaring inzake gegevensbescherming (het privacybeleid) is beschikbaar hier (https://www.ivoclar.com/nl_bx/legal/privacy-policy).

 

7. Auteursrecht

Alle inhoud (zoals teksten, afbeeldingen, informatie, bestanden, webpagina's, enz.) van de Web-Diensten zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van de intellectuele eigendom. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag deze inhoud niet worden gepubliceerd, gebruikt, gekopieerd, doorgegeven of gewijzigd.

Voor inhoud van de Web-Diensten die niet onder het auteursrecht van IVOCLAR VIVADENT AG valt, gelden de uiteenlopende rechten van de auteursrechthebbende.

 

8. Opmerking voor Webinar / Webcast / Podcast

Webinars / webcasts / podcasts (hierna "media-inhoud") van IVOCLAR VIVADENT AG, inclusief de inhoud en alle logo's, teksten, afbeeldingen, video's en andere werken die erin zijn opgenomen, weergegeven of gebruikt, zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Media-inhoud (inclusief inhoud en werken) mag alleen worden gedownload voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Elk verdergaand gebruik zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van IVOCLAR VIVADENT AG is verboden; in het bijzonder is het uitdrukkelijk verboden om het materiaal openbaar te maken. De media-inhoud is uitsluitend bedoeld voor professionals. De spreker geeft zijn eigen mening en ervaring weer in de media-inhoud. De media-inhoud is geen advies(-verlening) van of door IVOCLAR VIVADENT AG. IVOCLAR VIVADENT AG is niet aansprakelijk voor de uitingen van de sprekers, in het bijzonder niet voor de juistheid en volledigheid daarvan.

 

9.  Slotbepalingen

Indien deze gebruiksvoorwaarden ongeldige bepalingen of indien ze niet volledige zijn, tast dit de rechtsgeldigheid van de overeenkomst niet aan.

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het recht van Liechtenstein van toepassing, onder uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De exclusieve bevoegde rechter voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst is die van de statutaire zetel van IVOCLAR VIVADENT AG.

Tenzij anders overeengekomen, kan de gebruiker alle verklaringen per e-mail verstrekken. Verklaringen jegens de gebruiker kunnen per e-mail worden toegezonden aan het adres dat de gebruiker als actuele contactgegevens heeft opgegeven.

***

Versie: April 2021, Versie 1.0