Ogólne Warunki Użytkowania

usług internetowych spółki

Ivoclar Sp. z.o.o.
ul. Jana Pawla II 78
00175 Warszawa
Polska

1. Zakres obowiązywania

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania obowiązują dla usług internetowych spółki IVOCLAR VIVADENT AG i przedsiębiorstw z nią powiązanych. IVOCLAR VIVADENT AG udostępnia usługi internetowe, warunkiem korzystania z których jest dokonanie rejestracji przez użytkowników i ewentualnie zarejestrowaniem urządzenia. Dla użytkowników tych obowiązują poniższe Warunki Użytkowania. Ich uzupełnienie stanowić mogą dodatkowe warunki przewidziane dla konkretnych usług. Użytkownicy zostaną o nich wyraźnie pouczeni przed dokonaniem rejestracji.

2.  Przedmiot Warunków Użytkowania

Przedmiotem niniejszych Warunków Użytkowania jest rejestracja użytkowników oraz ewentualnie rejestracja urządzeń, dokonywana w celu przekazywania danych urządzenia.

Wraz z dostępem użytkownicy nie zyskują prawa żądania dostępu do konkretnych usług, a jedynie możliwość zarejestrowania się do nich. Ponadto spółka IVOCLAR VIVADENT AG uprawniona jest zmieniać usługi, do których użytkownicy są zarejestrowani, w rozsądnym zakresie, jeżeli jest to uzasadnione dalszym rozwojem usług lub jest konieczne z technicznego (np. w celu zwiększenia dostępności usług) lub prawnego punktu widzenia. Ponadto spółce IVOCLAR VIVADENT AG przysługuje prawo do modyfikacji, wstrzymania lub zakończenia udostępniania usług bez podania przyczyny.

Przedmiotem Warunków Użytkowania są następujące usługi internetowe (stan na luty 2021 r.):

Nazwa

Domena / rejestracja

Web-Shop

https://www.ivoclar.com

Order Manager

https://ordermanager.ivoclar.com

Rejestracja urządzenia

https://mydevice.ivoclar.com

Ivoclar-Cloud

https://connect.ivoclar.com

Customer Academy

https://resources.ivoclar.com/dentist/en/academy

 

3. Rejestracja użytkowników; odwołanie rejestracji

Rejestracja dla wybranych usług następuje na właściwej domenie danej usługi, jak wskazano wyżej w tabeli w drugiej kolumnie, i jest przeprowadzana przez użytkowników.

Użytkownicy zobowiązują się do podawania podczas rejestracji wyłącznie zgodnych z prawdą danych oraz do ich bieżącego aktualizowania. Użytkowników informuje się, że oświadczenia dotyczące stosunków prawnych składane w ramach niniejszej umowy o korzystanie z usług składane mogą być również pocztą elektroniczną. 

Użytkownicy otrzymują od IVOCLAR VIVADENT AG potwierdzenie dokonania rejestracji na podany przez siebie adres e-mail. Użytkownicy mogą bez podania przyczyn odwołać rejestrację po otrzymaniu wiadomości e-mail potwierdzającej jej dokonanie. W celu dochowania terminu wystarczy przed jego upływem przesłać pocztą elektroniczną oświadczenia o odwołaniu rejestracji: dataprotection.warsaw@ivoclar.com
 

4. Rejestracja urządzenia

Rejestracja urządzenia przeprowadzana jest przez użytkowników na platformie https://mydevice.ivoclar.com.

4.1. Jakie dane są przekazywane podczas rejestracji urządzenia?

 • Numer seryjny urządzenia
 • Nazwa urządzenia
 • Numer IP urządzenia

Aby można było zagwarantować wysoką dostępność systemową urządzenia, konieczne jest obserwowanie jego stanu technicznego. Do oceny stanu technicznego przekazywane są dane urządzenia z jego bieżącej eksploatacji, takie jak:

 • numery wersji programów używanych w urządzeniu,
 • pochodzące od urządzenia informacje o błędach,
 • aktualnie wykorzystywane narzędzie,
 • liczba wykonanych operacji,
 • wartości faktyczne na poszczególnych osiach oraz odpowiednie odchylenia od zadanych wartości,
 • aktualne dane z czujników o np. napięciu, prądzie, ciśnieniu, temperaturze, częstotliwości taktowania, liczbie obrotów, obciążeniu, poziomie napełnienia,
 • status poszczególnych części składowych,
 • informacje o programach wypalania i strategiach opracowania.

4.2. W jakim celu gromadzone są dane urządzenia?

 • Zapewnienie i zabezpieczenie eksploatacji urządzenia
 • Optymalizacja eksploatacji urządzenia
 • Rozpoznanie potencjalnych przyczyn błędów
 • Potrzebujemy tych danych i korzystamy z nich, by zrealizować nasze
 • zobowiązania ustawowe (np. z zakresu rękojmi) i
 • zobowiązania umowne (np. z umowy gwarancyjnej)

powstałe wobec osoby zainteresowanej w ramach umowy sprzedaży, gwarancyjnej lub serwisowej. Ponadto użytkownicy mogą zostać szybko poinformowani o stanie, w jakim aktualnie znajduje się ich urządzenie, aby można było odpowiednio wcześnie wykryć pozwalające się zauważyć możliwe uszkodzenia urządzenia oraz by – przy wdrożeniu na czas działań zapobiegających – uszkodzeń tych uniknąć.

Potrzebujemy tych danych i korzystamy z nich, by w interesie naszych klientów rozwijać i stale ulepszać oferowane przez nas urządzenia.

4.3. Obowiązki użytkowników

 • Użytkownicy zobowiązują się rejestrować wyłącznie własne urządzenie oraz na bieżąco aktualizować swoje dane.
 • Użytkownicy zapewniają ponadto, że podane przez nich w procesie rejestracji dane dotyczące ich osoby, w szczególności imion i nazwisk, adresu pocztowego, daty urodzenia i adresu e-mail, są prawidłowe i zgodne z prawdą. Użytkownikom zabrania się w szczególności podawania danych osób trzecich.
 • Użytkownicy nie będą udostępniać hasła i konta osobom trzecim oraz będą chronić je przed dostępem ze strony takich osób.

5. Odpowiedzialność

IVOCLAR VIVADENT AG ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku działania lub zaniechania umyślnego i wynikającego z rażącego niedbalstwa oraz w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązek podstawowy). W przypadku naruszenia obowiązku podstawowego wskutek zwykłego niedbalstwa, odpowiedzialność IVOCLAR VIVADENT AG ograniczona jest do dających się przewidzieć na dzień zawarcia umowy, typowych dla tej umowy szkód. IVOCLAR VIVADENT AG nie odpowiada za wynikające ze zwykłego niedbalstwa naruszenie obowiązków ubocznych, które nie stanowią obowiązków podstawowych. Za przypadki pierwotnej niemożliwości świadczenia IVOCLAR VIVADENT AG odpowiada tylko wtedy, gdy przeszkoda w spełnieniu świadczenia była znana lub też jej nieznajomość wynikała z rażącego niedbalstwa, chyba że chodzi o obowiązek podstawowy.

Powyższe podstawy wyłączenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku podstępnego zatajenia wad lub przy przejęciu gwarancji za określone właściwości, dla odpowiedzialności z tytułu roszczeń przewidzianych ustawą o odpowiedzialności za produkt oraz roszczeń z tytułu szkody na osobie (życie, ciało, zdrowie). Powyższe regulacje nie wiążą się z przeniesieniem ciężaru dowodu na niekorzyść użytkownika.

W przypadku, gdy odpowiedzialność spółki IVOCLAR VIVADENT AG jest wyłączona lub ograniczona, takie wyłączenie lub ograniczenie obowiązuje również w zakresie odpowiedzialności pracowników, współpracowników, przedstawicieli czy osób działających w imieniu IVOCLAR VIVADENT AG.

Za wyjątkiem roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, przysługujące użytkownikowi roszczenia odszkodowawcze, dla których odpowiedzialność ograniczona jest zgodnie z niniejszym punktem, ulegają przedawnieniu w terminie jednego roku od przewidzianego ustawą rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia.

6. Ochrona danych

Spółka IVOCLAR VIVADENT AG przetwarza i przechowuje dane użytkowników zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasza Polityka prywatności obszernie objaśnia użytkownikowi kwestie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Z Polityką prywatności zapoznać się można pod adresem https://mydevice.ivoclar.com.

7. Prawa autorskie

Wszelkie treści (jak np. teksty, zdjęcia, informacje, pliki, strony internetowe itp.) usług internetowych podlegają prawu autorskiemu i innym ustawom z zakresu ochrony własności intelektualnej. Nie mogą one zostać opublikowane, wykorzystane, skopiowane, przekazane dalej lub zmieniane bez wyraźnej, pisemnej zgody.

W przypadku treści usług internetowych, które nie podlegają prawom autorskim spółki IVOCLAR VIVADENT AG, obowiązują prawa obowiązujące dla właściciela praw autorskich.

8. Informacje o webinarach / webcastach / podcastach

Webinary / webcasty / podcasty (dalej: „treści medialne”) spółki IVOCLAR VIVADENT AG, włączając w to treści i wszelkie zawarte, pokazane lub wykorzystane w nich loga, teksty, zdjęcia, filmy i innego rodzaju dzieła, podlegają prawu autorskiemu i innym ustawom z zakresu ochrony własności intelektualnej. Treści medialne (włącznie z treściami i dziełami) mogą być pobierane jedynie dla własnych, niekomercyjnych celów. Wszelkie inne ich wykorzystanie bez uprzedniej, wyraźnej zgody IVOCLAR VIVADENT AG jest zabronione, w szczególności wyraźnie zabrania się ich publicznego udostępniania. Treści medialne skierowane są wyłącznie do grona profesjonalistów. Referent / referentka wyraża w treściach medialnych własne opinie oraz opowiada o własnych doświadczeniach. Treści medialne nie stanowią doradztwa ze strony IVOCLAR VIVADENT AG. IVOCLAR VIVADENT AG nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi referentów, w szczególności za ich prawidłowość czy kompletność.

9. Postanowienia końcowe

W przypadku, gdyby niniejsze Warunki Użytkowania zawierały regulacje nieważne lub niepełne, ważność niniejszej umowy w jej pozostałym zakresie pozostaje nienaruszona.

Do niniejszych Warunków Użytkowania zastosowanie znajduje wyłącznie prawo Liechtensteinu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych w zakresie umów sprzedaży. Dla wszelkich sporów wynikających z tej umowy lub z związku z nią, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby spółki IVOCLAR VIVADENT AG.

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, użytkownik wszelkie oświadczenia może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenia składane wobec użytkownika mogą być mu przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, który podał on w ramach swoich aktualnych danych kontaktowych.

***

Stan na: luty 2021, Version 0.2