Warunki użytkowania platformy komunikacyjnej Ivoclar

Niniejsze Warunki użytkowania regulują zasady korzystania z platformy komunikacyjnej ("Platforma") prowadzonej przez firmę Ivoclar dla swoich klientów. Rejestrując się na platformie, klient wyraża zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Stosunek umowny dotyczący korzystania z Platformy przez klienta zachodzi wyłącznie między Llientem a firmą Ivoclar.

 • Prawo użytkowania przysługujące klientowi: Klient ma niewyłączne, niezbywalne prawo do korzystania z Platformy w celu pozyskiwania danych od innych Klientów korzystających z Platformy komunikacyjnej lub wysyłania danych do nich zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Klient ma prawo do korzystania z Platformy wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych.
   
 • Ochrona danych: Aby korzystać z Platformy, Klient zobowiązany jest zarejestrować się na stronie internetowej Ivoclar. Dokonując rejestracji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Ivoclar danych osobowych (nazwisko, imię, tytuł, adres e-mail, adres pocztowy, dane firmy) Klienta i osób z nim współpracujących w zakresie wymaganym w związku z korzystaniem z platformy, w celu realizacji umowy z Klientem.

  Klient może w każdej chwili uzyskać informacje o danych rejestracyjnych przetwarzanych przez firmę Ivoclar za pośrednictwem strony internetowej Ivoclar pod adresem dataprotection.warsaw@ivoclar.com oraz skorzystać z prawa do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych rejestracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

  Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Ivoclar może gromadzić, analizować i przechowywać anonimowe dane dotyczące korzystania z Platformy przez Klienta w celu ulepszenia Platformy i związanych z nią usług lub produktów zgodnie z zachowaniem użytkownika oraz w celu dostosowania działań marketingowych do preferencji użytkownika.

  Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Ivoclar będzie korzystać z usług innych firm, w szczególności z usług w tzw. chmurze (cloud) firmy Microsoft, w celu zarządzania kontem Klienta oraz przetwarzania i przechowywania danych pochodzących od Klienta lub przez niego wygenerowanych, w tym danych osobowych, oraz że ci usługodawcy będą przetwarzać i przechowywać dane pochodzące od Klienta lub przez niego wygenerowane w swoich globalnych systemach informatycznych. Firma Ivoclar zawarła odpowiednie umowy z usługodawcami, którym zleca zapewnienie ochrony danych w odniesieniu do danych osobowych Klientów.

  Klient sam odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności postanowień o ochronie danych osobowych lub za uzyskanie oświadczeń o ochronie danych osobowych w odniesieniu do osób, dla których Klient korzysta z platformy.
   
 • Ograniczony zakres gwarancji: Platforma jest udostępniana klientowi w formie "tak jak jest widziana" i bez żadnych gwarancji ze strony firmy Ivoclar, o ile jest to dozwolone przez prawo. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Platformy i przesyłanie danych może zostać zakłócone (słaby odbiór, przerwanie połączenia internetowego lub nieprawidłowe działanie urządzenia, itp.)
   
 • Zastrzeżenie odpowiedzialności cywilnej: Podczas przetwarzania danych osobowych firma Ivoclar podejmuje uzasadnione środki w celu ochrony tych danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Pomimo podjęcia wszelkich środków ostrożności przy przetwarzaniu danych osobowych, firma Ivoclar nie może wykluczyć utraty, niewłaściwego wykorzystania lub modyfikacji takich danych. Internet jest siecią otwartą, dostępną dla wszystkich i dlatego nie jest uważany za środowisko bezpieczne. Firma Ivoclar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez Internet.

  Jeśli korzystanie z Platformy doprowadzi do utraty danych przez Klienta, firma Ivoclar ponosi odpowiedzialność za odzyskanie danych tylko wtedy, gdy jest odpowiedzialna za utratę danych z powodu rażącego zaniedbania, a dane można odzyskać przy zastosowaniu rozsądnych środków.

  Odpowiedzialność firmy Ivoclar za szkody wszelkiego rodzaju jest ograniczona do umyślnego działania i rażącego zaniedbania. W zakresie dozwolonym przez prawo firma Ivoclar nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze, nieprzewidywalne oraz szkody, za które odpowiedzialność ponosi Klient. Powyższa regulacja dot. odpowiedzialności dotyczy zarówno roszczeń umownych, jak i pozaumownych. Powyższe obowiązuje bez uszczerbku dla odpowiedzialności cywilnej wynikającej z Ustawy o odpowiedzialności za produkt.
   
 • Okres obowiązywania umowy: Stosunek umowny między firmą Ivoclar a Klientem istnieje przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć stosunek umowny, zaprzestając korzystania z Platformy. Firma Ivoclar może wypowiedzieć Umowę wyłącznie z ważnego powodu, np. jeśli prowadzenie Platformy nie jest już uzasadnione ekonomicznie.
   
 • Obowiązujące prawo i właściwość sądu: Stosunek umowny między Klientem a firmą Ivoclar Vivadent AG podlega prawu materialnemu Liechtensteinu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest miasto Vaduz.