Villkor

Ivoclar Vivadent AG, (hädanefter kallad "Ivoclar") upprätthåller denna webbplats (webbplatsen) för information till dig samt för din utbildning och kommunikation. Genom att besöka och använda webbplatsen accepterar du, utan begränsning eller förbehåll, följande regler och villkor:

1. Allt du ser eller läser på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat om inget annat anges och får inte användas utan skriftligt tillstånd från Ivoclar, så tillvida annat inte framgår från Ivoclar. Ivoclar varken garanterar eller försäkrar att ditt användande av material på webbplatsen inte inkräktar på tredje parts rättigheter som inte ägs av eller är knutna till Ivoclar;

2. Ivoclar vidtar rimliga ansträngningar för att lämna korrekta och heltäckande uppgifter på denna webbplats. Ivoclar tar inget ansvar för eventuella fel eller brister i innehållet på denna webbplats, vilket inkluderar korrekthet, fullständighet, aktualitet, tillgänglighet, tillförlitlighet eller tillgänglighet av information som du fått genom att använda denna webbplats;

3. Ivoclar, utgivare av denna webbplats, ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, däribland utebliven vinst, som följd av din tillgång till eller din användning av webbplatsen. Allt innehåll på webbplatsen och all tillgänglig information från webbplatsen, tillhandahålls till dig i ”befintligt skick”. Ivoclar tar inte något ansvar för, och skall inte hållas ansvariga för eventuella skador på din datautrustning, eller virus som kan infektera din datautrustning eller annan egendom genom din tillgång till, användning av eller genomgång på webbplatsen eller från nedladdning av material, videor eller ljud från webbplatsen.

4. All otillåten användning av bilder, videoklipp, etc. på webbplatsen kan bryta mot upphovsrättsliga lagar, varumärken, lagar om sekretess och offentlighet samt regler och förordningar för kommunikation;

5. De varumärken, logotyper och servicemärken som visas på webbplatsen är varumärken som tillhör Ivoclar eller andra som har utsetts. Inget av innehållet på webbplatsen får tolkas som ett beviljande av någon licens eller rätt till att använda något märke eller logotyp som visas på webbplatsen. Missbruk av något innehåll på webbplatsen är strängt förbjudet;

6. Ivoclar ansvarar inte för innehållet på några andra webbplatser som är länkade till denna webbplats. Om du länkar till andra off-sidor, sker detta på din egen risk;

7. Det är förbjudet att publicera eller överföra olagligt, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, obscent, skandalöst, provocerande, pornografiskt eller hädiskt material eller material som kan innehålla eller uppmuntra till brottsligt beteende, som kan leda till civilrättsliga mål eller på annat sätt bryter mot lagen;

8. Programvara från denna webbplats kan omfattas av ytterligare lagar, regler och föreskrifter;

9. Denna webbplats är föremål för fortlöpande ändringar och tillägg, för att uppdatera och förbättra den information och de funktioner som erbjuds;

10. Du kan bli ombedd att svara på frågor som kräver att du uppger personliga uppgifter. Att svara på dessa frågor är frivilligt och dina svar kommer att användas till individuell kundservice, skicka produktnyheter och erbjuda dig tjänster. Information som du skickar till oss kommer att lagras enligt gällande regler för datasäkerhet.

11. Du har möjlighet att ladda ner material från webbsidan för ickekommersiellt, personligt bruk. Du får dock inte använda innehållet på webbsidan för kommersiellt bruk, vilket inkluderar texter, bilder, film, ljud och videoklipp utan Ivoclars skriftliga tillstånd; samt

12. Detta är den enda överenskommelse och det enda avtal som vi har angående ditt bruk av webbsidan. Den ersätter all tidigare kommunikation eller avtal som vi kan ha haft före detta avtal.