Allmänna användarvillkor för webbtjänster från

Ivoclar Vivadent AB
Gustav III:s Boulevard 50
169 56 Solna
Sweden

 

1.  Tillämpningsområde

Dessa allmänna användarvillkor gäller för webbtjänster som tillhandahålls av IVOCLAR VIVADENT AG och dess dotterbolag. IVOCLAR VIVADENT AG tillhandahåller webbtjänster som kräver registrering av användaren och, i förekommande fall, registrering av enheten. Följande användarvillkor gäller för dessa användare. Dessutom kan det finnas ytterligare villkor för vissa tjänster, som uttryckligen kan påpekas för användarna före registreringen.

2.  Föremålet för användningsvillkoren

Föremålet för dessa användarvillkor är registrering av användare och, i förekommande fall, registrering av enheter för överföring av maskininformation.

Tillträdet ger inte användaren rätt till specifika tjänster, utan ger honom endast möjlighet att registrera sig för de tjänster som erbjuds. Dessutom har IVOCLAR VIVADENT AG rätt att ändra de tjänster som användarna är registrerade för, inom rimliga gränser, i den mån detta innebär en vidareutveckling av tjänsterna eller är tekniskt (t.ex. för att öka tjänsternas tillgänglighet) eller juridiskt nödvändigt. IVOCLAR VIVADENT AG har dessutom rätt att ändra, avbryta eller avsluta tjänsterna utan att ange skäl.

Följande webbtjänster omfattas av användarvillkoren (från och med april 2021):

Benämning

Domän / Registrering

Webbutik

https://www.ivoclar.com

Beställningsansvarig

https://ordermanager.ivoclar.com

Registrering av enhet

https://mydevice.ivoclar.com

Ivoclar-Cloud

https://connect.ivoclar.com

Customer Academy

https://resources.ivoclar.com/dentist/en/academy

 

3.  Registrering av användare; återkallelse

Registreringen till respektive tjänster sker på respektive domän för tjänsterna som nämns i tabellen under punkt 2 ovan och utförs av användarna.

Användarna förbinder sig att endast lämna sanningsenlig information när de registrerar sig och att hålla denna information uppdaterad. Användarna uppmärksammas på att rättsliga förklaringar inom ramen för detta användningsavtal också kan skickas via e-post.  

IVOCLAR VIVADENT AG kommer att bekräfta registreringen till användarna på den e-postadress som de angivit. Användaren kan återkalla registreringen efter att ha mottagit bekräftelsen utan att ange någon anledning. För att hålla tidsfristen är det tillräckligt att skicka återkallelsen i tid till följande e-postadress: dataprotection.solna@ivoclar.com.


4. Registrering av enhet

Enhetsregistrering sker på plattformen https://mydevice.ivoclar.com och utförs av användarna.

4.1. Vilka uppgifter överförs vid registrering av enheten?

 • Enhetens serienummer
 • Maskinens namn
 • Enhetens IP-adress

För att säkerställa en hög systemtillgänglighet för enheten är det nödvändigt att observera enhetens tekniska skick. För bedömning av det tekniska tillståndet överförs maskininformation om enheten från den löpande driften, t.ex:

 • versionsnumren för de program som används på enheten
 • Felmeddelanden från enheten
 • det verktyg som för närvarande används
 • Antalet utförda bearbetningar.
 • de faktiska koordinaterna för de enskilda axlarna och respektive avvikelser från målkoordinaterna
 • Aktuella sensorvärden för t.ex. spänning, ström, tryck, temperatur, klockfrekvens, hastighet, användning, fyllnadsnivå.
 • Status för enskilda delkomponenter.
 • Information om bränningsprogram och bearbetningsstrategier.

 

4.2. I vilket syfte används maskinuppgifterna?

 • Säkerställa och garantera maskinens funktion.
 • Optimering av maskinens drift
 • Identifiering av potentiella felkällor.
 • Vi behöver och använder uppgifterna för att tillhandahålla våra
  • lagstadgade skyldigheter (t.ex. garanti) och
  • Kontraktuella förpliktelser (t.ex. garantiavtal).

i samband med köp-, garanti- eller serviceavtal gentemot de berörda personerna. Dessutom kan användarna få snabb information om sin anordnings aktuella tillstånd så att de tidigt kan upptäcka hotande skador på anordningen och undvika dem om motåtgärder vidtas i tid.

Vi behöver och använder uppgifterna för att vidareutveckla och ständigt förbättra våra enheter i våra kunders intresse.

 

4.3. Användarnas skyldigheter

 • Användarna förbinder sig att endast registrera sina egna enheter och att hålla sina stamdata uppdaterade.
 • Dessutom försäkrar användarna att de personuppgifter som de lämnar i samband med registreringen, särskilt för- och efternamn, postadress, födelsedatum och e-postadress, är sanna och korrekta. Användarna får i synnerhet inte lämna uppgifter om tredje part.
 • Användarna får inte lämna ut sitt lösenord och konto till tredje part och ska skydda dem från åtkomst av tredje part.

 

5. Ansvar

IVOCLAR VIVADENT AG är endast ansvarig för uppsåt och grov vårdslöshet samt för brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (kardinalförpliktelse). Om IVOCLAR VIVADENT AG:s ansvar vid en lätt försumlig överträdelse av en grundläggande förpliktelse är begränsat till skadestånd som kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående och som är typiskt för avtalet. IVOCLAR VIVADENT AG ansvarar inte för lätt oaktsamma överträdelser av sekundära skyldigheter som inte är kardinalförpliktelser. Vid inledande omöjlighet är IVOCLAR VIVADENT AG endast ansvarig om hindret för utförandet var känt eller om bristen på kunskap beror på grov vårdslöshet, såvida det inte rör sig om en grundläggande förpliktelse.

Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte vid bedrägligt döljande av fel eller vid övertagande av en kvalitetsgaranti, vid ansvar för krav som grundar sig på produktansvarslagen och vid personskador (liv, kropp, hälsa). Detta innebär inte att bevisbördan ändras till användarens nackdel.

I den mån IVOCLAR VIVADENT AG:s ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta även det personliga ansvaret för IVOCLAR VIVADENT AG:s anställda, företrädare och ställföreträdare.

Med undantag för skadeståndsanspråk som härrör från skadestånd ska användarens skadeståndsanspråk för vilka ansvaret är begränsat enligt denna klausul preskriberas efter ett år, räknat från den lagstadgade preskriptionstidens början.

6. Uppgiftsskydd

IVOCLAR VIVADENT AG behandlar och lagrar användaruppgifter i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO). Dataskyddsdeklarationen informerar användaren på ett omfattande sätt om insamling, behandling och användning av personuppgifter. Integritetspolicyn finns här (https://www.ivoclar.com/sv_se/legal/privacy-policy).

 

7. Upphovsrätt

Allt innehåll (t.ex. texter, bilder, information, filer, webbsidor osv.) i webbtjänsterna omfattas av upphovsrätt och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter. De får inte publiceras, användas, kopieras, vidarebefordras eller ändras utan uttryckligt skriftligt tillstånd.

För innehåll på webbtjänsterna som inte omfattas av IVOCLAR VIVADENT AG:s upphovsrätt gäller upphovsrättsinnehavarens respektive rättigheter.

 

8. Anteckning för webbseminarium / webbsändning / podcast

IVOCLAR VIVADENT AG:s webbseminarier/webcasts/podcasts (nedan kallat "medieinnehåll"), inklusive innehållet och alla logotyper, texter, bilder, videor och andra verk som ingår, visas eller används, omfattas av upphovsrätt och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter. Medieinnehåll (inklusive innehåll och verk) får endast laddas ner för personliga, icke-kommersiella ändamål. All användning utöver detta är förbjuden utan IVOCLAR VIVADENT AG:s föregående och uttryckliga samtycke; i synnerhet är det uttryckligen förbjudet att göra materialet tillgängligt för allmänheten. Medieinnehållet riktar sig uteslutande till yrkesverksamma. Talaren återspeglar sina egna åsikter och erfarenheter i medieinnehållet. Medieinnehållet utgör inte rådgivning från IVOCLAR VIVADENT AG. IVOCLAR VIVADENT AG ansvarar inte för talarnas uttalanden, i synnerhet inte för att de är korrekta och fullständiga.

 

9. Slutliga bestämmelser

Om dessa användarvillkor skulle innehålla ogiltiga bestämmelser eller vara ofullständiga ska giltigheten av resten av avtalet förbli oförändrad.

Dessa användarvillkor ska uteslutande regleras av Liechtensteins lag, med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor. Den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår ur eller i samband med detta avtal är IVOCLAR VIVADENT AG:s säte.

Om inget annat avtalats får användaren lämna alla deklarationer via e-post. Förklaringar gentemot användaren kan skickas via e-post till den adress som användaren har angett som aktuella kontaktuppgifter.

***

Stå: April 2021, version 1.0